Wisuda Sarjana Arsitektur – Juli 2020

Sambutan Kaprodi Acara Wisuda Sarjana Arsitektur SAPPK- ITB

Calista Pranoto ,S.Ars.
Wisuda Sarjana Arsitektur – Juli 2020
Ike Kurniawati, S.Ars.
Wisuda Sarjana Arsitektur – Juli 2020
Muhammad Hilyah Al-awliya, S.Ars.
Wisuda Sarjana Arsitektur – Juli 2020

photo credit: Bella Febrilia

Berita Terkait